Mazowiecki program stypendialny
          dla uczniów szczególnie uzdolnionych
           - najlepsza inwestycja w człowieka

Projekt unijny

Data: 2017-10-17 12:38:08Konkurs dla nauczycieli– opiekunów stypendystów
w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,

informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, został przewidziany konkurs „Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018”.

            Konkurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, do których stypendyści uczęszczają w roku szkolnym 2017/2018 i nad którymi sprawują opiekę dydaktyczną, wspomagając stypendystów w realizacji projektu edukacyjnego w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

            Szczegóły dot. konkursu zostaną Państwu przekazane po zatwierdzeniu zasad konkursu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

 

Zofia Dembska
/-/
Zastępca Dyrektora Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

 


 

UWAGA !!!

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził
  Rankingową Listę stypendystów w roku szkolnym 2017/2018
w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka
(Poddziałanie 10.1.3 RPO WM 2014-2020)

Uczniowie, których wnioski znajdują się od liczby porządkowe 1-641 mają przyznane stypendium.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z  Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2017/2018, uczniowie, którym przyznano stypendium są zobowiązani, we współpracy z nauczycielem – opiekunem wypełnić IPREU wraz z umową stypendialną oraz dokument „Dane uczestnika projektu” na stronie internetowej w dniach:
16 – 27 października 2017 r.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane IPREU z 3 egzemplarzami umowy stypendialnej oraz 1 egzemplarzem „Danych uczestnika projektu”, Wnioskodawca przesyła niezwłocznie, najpóźniej do dnia 3 listopada 2017 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, z dopiskiem „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” i „umowa stypendialna”
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przekazanie wersji papierowej IPREU i 3 egzemplarzy umowy stypendialnej oznacza potwierdzenie uczestnictwa w projekcie. Niezłożenie w wyznaczonym terminie IPREU oraz umowy stypendialnej będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz przyznaniem stypendium kolejnemu uczniowi z rankingowej Listy stypendystów.

 

Zofia Dembska

/-/

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Dokumenty projektowe

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się najpierw z jego Regulaminem, następnie wzorami dokumentów. Należy skompletować dane i zgodnie
z pomocą zarejestrować wniosek.

Więcej o dokumentach

Aktualności

W ostatnim czasie publikowaliśmy następujące informacje:

FAQ

Baza najczęściej zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi.

Przejdź do FAQ

Pomoc techniczna

klawiatura


Coś nie działa?

W tym dzial epublikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możiwych problemów technicznych. 

Czytaj więcej